Documentaţia de proiect

Piese scrise şi desenate care cuprind soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele normative.

Materiale grafice şi părţi scrise, prin care sunt determinate soluţii urbanistice, de sistematizare spaţială, arhitecturale, constructive, tehnologice şi alte soluţii tehnice, precum şi rezultatele calculelor şi argumentării a soluţiilor adoptate, folosite la întocmirea documentaţiei şi prezentate pentru verificare (expertizare) şi aprobare în modul stabilit.

Documentaţia de proiect include: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie.

În baza certificatului de urbanism obţinut, persoana urmează să elaboreze documentaţia de proiect.

 

Elaborarea documentaţiei de proiect

Documentaţia de proiect se elaborează de proiectantul general care poate fi organizaţia de proiectare responsabilă pentru executarea completului documentaţiei de proiect în baza contractului încheiat cu un beneficiar şi care deţine, în mod obligatoriu licenţă de elaborare a părţilor documentaţiei de proiect-arhitectura şi rezistenţă, poate implica organizaţiile specializate de proiectare şi de prospecţiuni în calitate de subantreprenori pentru executarea unor lucrări de proiectare sau de prestare a serviciilor.

Administratorul de proiect este numit în funcţie pentru a organiza elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz. Administratorul de proiect este numit proiectantul general pe tot complexul întreprinderii, clădirii şi construcţiei, pe sistematizarea şi edificarea oraşelor, aşezărilor de tip urban şi aşezărilor populate rurale.

 

Termenul elaborării documentaţiei de proiect

Documentaţia de proiect se elaborează în termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare care nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe un termen de până la 12 luni.

 

Elaborarea documentaţiei de proiect

Elaborarea proiectelor se efectuează cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic şi regimului tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de primărie. 

Elaborarea documentaţiei de proiect se realizează în cazul deţinerii certificatului de urbanism pentru proiectare, în baza contractului, temei tehnice pentru proiectare cu date iniţiale pentru proiectare, anexate la tema tehnică pentru proiectare şi a rezultatelor efectuării prospecţiunilor tehnice, luând în considerare soluţiile adoptate în documentaţia de urbanism.

Pentru elaborarea documentației de proiect este nevoie de:

- actul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă a bunului/terenului;

- Avizele de racordare la reţelele edilitare (apă, canalizare, gazoduct, energie electrică, termică) care se eliberează gratuit de către furnizori;

- planul de trasare a reţelelor, care se eliberează gratuit de către emitent.

*Avizele de racordare la reţelele edilitare, necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, vor fi eliberate gratuit solicitantului (beneficiarului) de către furnizori (deţinători de utilităţi) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.

*Planul de trasare a reţelelor se eliberează gratuit solicitantului (beneficiarului) de către emitent în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării.

 

Verificarea documentaţiei de proiect

După elaborarea documentaţiei de proiect, aceasta se se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi.

Nu se supune verificării documentaţia de proiect pentru clădirile de locuit cu un nivel, pentru una sau două familii, şi anexele gospodăreşti ale acestora situate în localităţile rurale, construcțiile provizorii cu suprafețe mai mici de 150 m2, precum și, în cazul caselor de individuale, centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie.

Sunt în drept să exercite activităţi de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi expertiza tehnică a construcţiilor numai specialiştii atestaţi ca persoane fizice sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul verificării şi expertizării documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi al expertizei tehnice a construcţiilor.

Obligaţia de a prezenta proiectele şi detaliile de execuţie la verificare îi revine proiectantului. Termenele şi modul de prezentare şi, respectiv, de primire a documentelor  verificate  se  stabilesc de comun acord în contractul dintre verificator şi  investitor. Termenele prevăzute sînt, de regulă, colaborate cu cele prevăzute în contractul de proiectare.

ÎS Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor reprezintă organul de stat împuternicit cu verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor.

La fel, există posibilitatea contractării verificatorilor de proiect atestaţi care activează în cadrul companiilor private.

Verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiect pentru obiectivele de construcţie, finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează preponderent de Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.

Verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiect pentru obiectivele de construcţie, finanţate din mijloace private poate fi efectuată de verificatori atestați la alegerea beneficiarului


Distribuie