Solicitarea de la Agenţia Supraveghere Tehnică a unui control al lucrărilor:

Care sunt funcțiile Agenției de Supraveghere Tehnică?
Agenţia Supraveghere Tehnică realizează funcţiile stabilite de HG nr.1088 din 18.12.2017 în următoarele domenii:
1) siguranţa obiectelor industriale periculoase;
2) construcții şi urbanism;
3) supravegherea pieţei privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase;
4) siguranţa antiincendiară şi protecţia civilă;
5) siguranţa ocupațională;
6) geodezie şi cartografie;
7) protecţia consumatorilor în sfera securităţii industriale şi construcțiilor;
8) respectarea condiţiilor de licenţiere conform domeniului aferent.

Ce poate face Agenția de Supraveghere Tehnică?
Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
1) să constate contravenții, să încheie procese-verbale cu privire la contravenții și să aplice sancţiuni în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova;
2) să acorde, în bază de contract, în domeniile sale de competență, servicii contra plată, conform nomenclatorului serviciilor contra plată, metodologiei de calcul şi cuantumului tarifelor la serviciile prestate, aprobate de către Guvern;
3) să elibereze prescripții şi să aplice sancţiuni în temeiul procesului-verbal de control, conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
4) să sisteze lucrările de construcţii-montaj în lipsa actelor permisive necesare, cu abateri de la proiect şi de la documentele normative, fără proiect sau cu încălcări ale legislaţiei în construcţii, precum şi cele care sunt executate de persoane neatestate;
5) să sisteze producerea şi livrarea materialelor şi articolelor pentru construcția căror conformitate nu este evaluată potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 913 din 25 iulie 2016 „Privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții”;
6) să suspende, total sau parțial, activitatea unității economice (a unei lucrări separate), să interzică exploatarea clădirilor, a construcțiilor, a unor încăperi separate, a sectoarelor de producție sau a agregatelor în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor;
7) să suspende, total sau parțial, lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentația de proiect și deviz sau dacă nu sînt respectate reglementările de apărare împotriva incendiilor şi cerinţele privind protecţia civilă;
8) să solicite retragerea actului permisiv de către autorităţile administraţiei publice competente, a autorizaţiei de activitate pentru neexecutarea prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor legi


Distribuie