Certificat de urbanism pentru proiectare

Certificatul de urbanism pentru proiectare este un act cu caracter reglementator, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect.

Certificatul de urbanism nu este altceva decât un act cu caracter informativ şi reglementativ, emis de autoritatea administrației publice locale abilitată prin lege, la cererea oricărei persoane fizice sau juridice interesate, prin care se aduc la cunoştinţa solicitantului date privind regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural - urbanistic de exploatare a terenurilor şi construcţiilor pentru care a fost solicitat.

 

Emitentul certificatului de urbanism pentru proiectare

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se emite de către primarul unității administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarilor. 

Certificatele de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare se emit de către primarii municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor pentru construcţii (lucrări de construcţie/desfiinţare) de orice destinaţie şi tip de proprietate.

Pentru obiecte complexe (magistrale de transport şi comunicaţii), amplasate pe terenuri ale mai multor unităţi administrativ-teritoriale, certificatele de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către preşedinţii raioanelor în baza avizelor eliberate de către primarii localităţilor pe ale căror teritorii se vor desfăşura activităţile preconizate.
 

Actele ce trebuie depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare

În cazul lucrărilor de construcție a unei clădiri noi:

Cererea proprietarilor, în care se indică locul amplasării imobilului/terenului şi la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente: buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică).

 

În cazul unor lucrări de reconstrucție a unei clădiri deja existente:

Cererea proprietarilor, în care se indică locul amplasării imobilului/terenului şi la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:

  • buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
  • raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi.

* Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism pentru proiectare.

 

Expertiza tehnică în construcții

Expertiza tehnică în construcții este complex de măsuri pentru determinarea şi evaluarea caracteristicilor reale ale construcţiei, în scopul asigurării funcţionalităţii şi posibilităţii utilizării în continuare a construcţiei, consolidării sau postutilizării. 

Expertiza tehnică în construcţii (lucrări de construcţii) se efectuează în scopul:

a) evaluării stării tehnice a construcţiilor şi aducerii acestora în conformitate cu cerinţele normative în vigoare;

b) reluării lucrărilor la construcţiile sistate, conservate, abandonate;

c) reconstrucţiei, extinderii şi supraetajării construcţiilor existente;

d) consolidării construcţiilor deformate sau necorespunzătoare cerinţelor normative;

e) reutilării, retehnologizării şi schimbării destinaţiei construcţiilor existente.

Se interzice efectuarea expertizelor tehnice în scopul executării lucrărilor respective (cu excepţiile prevăzute de lege) în următoarele cazuri:

a) extinderii balcoanelor şi loggiilor la blocurile locative existente;

b) construcţiei anexelor la blocurile locative existente;

c) extinderii încăperilor locative şi bucătăriilor în blocurile locative din contul balcoanelor şi loggiilor;

d) reamplasării blocurilor sanitare şi a bucătăriilor în blocurile locative;

e) executării saunelor şi bazinelor în blocurile locative şi în subsolurile acestora;

f) ocupării coridoarelor comune, holurilor de la ascensoare şi încăperilor conductelor de gunoi în blocurile locative, precum şi altor părţi ale blocurilor de locuit care constituie proprietate comună;

g) schimbării destinaţiei încăperilor în blocurile locative pentru amplasarea obiectelor interzise de normele de exploatare a locuinţelor;

h) reconstrucţiei sau desfiinţării construcţiilor existente, amplasate în centrul istoric al mun.Chişinău, pentru care prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2.09.2004 privind stabilirea moratoriului la modificarea tramei stradale şi amplasarea construcţiilor în centrul istoric şi în spaţiile verzi ale mun. Chişinău, este stabilit moratoriu, în lipsa planurilor urbanistice de detaliu ale cartierelor în care sunt amplasate aceste construcţii. Excepţie de la prevederile prezentului alineat constituie expertizele tehnice ale construcţiilor la care au avut loc accidente tehnice, incendii sau dispun de deformaţii critice, se află în stare de avariere şi necesită întreprinderea măsurilor urgente de consolidare.

* Prevederile lit. a)-g) nu se referă la lucrările de reconstrucţie, reparaţie capitală şi modernizare a blocurilor locative executate în întregime pentru bloc sau tronson în baza documentaţiei de proiect elaborate în modul stabilit; reconstrucţia acoperişurilor cu edificarea suprastructurilor în formă de mansardă; executarea balcoanelor şi loggilor la parter în blocurile locative, la care aceste încăperi lipsesc, în limita balcoanelor şi loggilor existente la etajele de mai sus, cu condiţia respectării aspectului arhitectural al blocului; lucrările de consolidare a elementelor constructive ale structurii de rezistenţă a construcţiilor.

 

Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului. 

În cazul emiterii certificatului de urbanism pentru proiectare pentru imobilele/terenurile amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului un regim special, emitentul va obţine avizele prevăzute de legislaţie.

 

Documentația de urbanism și amenajare a teritoriului

* Documentaţie de urbanism şi amenajare a teritoriului reprezintă planuri de amenajare a teritoriului, planuri urbanistice şi regulamentele aferente, în care se definesc scopurile, mijloacele şi se face etapizarea acţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se oferă soluţii pentru o dezvoltare echilibrată a teritoriilor şi localităţilor, pentru prevenirea şi eliminarea disfuncţionalităţilor.

Documentațiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților.

 

În mun. Chișinău, există Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău (R.L.U.) aprobat de către Consiliul Municipal Chișinău, care este un instrument de lucru privind modul de zonare a teritoriului oraşului, bazat pe compatibilităţile funcţionale şi densităţile urbane cu scopul de a oferi informaţii utile persoanelor fizice sau juridice privind: 

- condiţiile de amplasare pentru investiţiile solicitate;

- condiţiile privind densitatea acceptată în diferite zone a oraşului;

- condiţiile de ocupare a terenului.

Regulamentul Local de Urbanism îl găsiți aici. 

Planul Urbanistic General (P.U.G.) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților ce compun unitatea teritorial-administrativa de bază.

PUG cuprinde analiza și reglementări pentru întreg teritoriul administrativ al unității de baza (suprafețe din intravilan, cât și din extravilan).

Planul Urbanistic General al mun. Chișinău îl găsiți aici.

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, etc.) și asigura corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al localității din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restricții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiata.

Planul Urbanistic Zonal Centru or. Chișinău îl găsiți aici.
 

Termenul de eliberare a certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se eliberează solicitantului (beneficiarului) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

În cazul emiterii certificatului de urbanism pentru proiectare pentru imobilele/terenurile amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului un regim special, pentru care emitentul urmează să obţină avizele prevăzute de legislaţie, termenul de emitere nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.

Actele emise în scopul autorizării executării lucrărilor de construcţie, prevăzute la art. 3, 12 şi 17 (inclusiv certificatul de urbanism pentru proiectare) din Legea nr.163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cad sub incidenţa principiului de aprobare tacită în cazul depăşirii de către emitent a termenelor stabilite de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind refuzul eliberării actului respectiv.

 

Informaţii ce se conţin în certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism pentru proiectare va cuprinde prescripţii şi elemente privind:

a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:

– situarea terenului în intravilan sau în extravilan;

– dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului şi servituţile care îl grevează;

– extrasele din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);

– statutul de monument al imobilului sau al zonei construite în care se solicită proiectarea;

b) regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la:

– folosinţa actuală;

– reglementările fiscale specifice localităţii sau zonei respective;

c) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la:

– echiparea cu reţele edilitare;

– caracteristica geotehnică a terenului;

– lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectului;

– construcţiile sau reţelele edilitare supuse demolării sau strămutării din zona periculoasă a şantierului;

d) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:

– destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;

– capacitatea construcţiei preconizate;

– dimensiunile şi suprafeţele parcelelor;

– alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente şi distanţele dintre construcţii şi proprietăţile vecine;

– înălţimea construcţiei;

– aspectul construcţiei (expresivitate arhitecturală, echilibru compoziţional, finisaje etc.);

– circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare;

– procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);

– coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);

– necesitatea prezentării spre aprobare a schiţei de proiect.

 

Actele anexate de către emitent la certificatul de urbanism pentru proiectare

1) planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia conform normativului în construcții, aprobat prin ordinul organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor;

2) avizul sanitar, în cazurile stabilite de lege;

3) avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în comun cu serviciul de salvatori şi pompieri, în cazurile stabilite de lege;

4) avizul expertizei ecologice de stat, în cazurile stabilite de lege, cu excepţia cazului în care solicitantul a obţinut acordul de mediu conform Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

5) avizul (prescripţia tehnică) al administratorului drumului, în cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecție a drumului public.

Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, avizele prevăzute mai sus. Avizul (prescripţia tehnică) al administratorului drumului, în cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecție a drumului public, se eliberează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

* Explicație P.O.T. și C.U.T.

 

Valabilitatea certificatului de urbanism pentru proiectare

Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezintă durata elaborării documentaţiei de proiect, care nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului. 

La cererea titularului, termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare poate fi prelungit o singură dată pe un termen de până la 12 luni.

Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare se consideră consumat după obținerea autorizației de construire.


Distribuie