1. Legea nr. 163/09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
 2. Legea nr. 835/17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului;
 3. Legea nr. 721/02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
 4. Legea nr. 75/30.04.2015 cu privire la locuinţe;
 5. Legea nr. 192/30.09.2011 monumentelor de for public;
 6. Legea nr. 218/17.09.2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;
 7. Legea nr. 1515/16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător;
 8. Legea nr. 436/28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 9. Legea nr. 354/28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile;
 10. Codul civil al RM, nr. 1107/06.06.2002;
 11. Codul contravenţional al RM, nr. 218/24.10.2008;
 12. Codul funciar al RM, nr. 209/16.07.2010;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 361/25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 285/23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 936/16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 329/23.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 886/01.11.2017 cu privire la crearea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 175/23.02.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a cercetării tehnico-sanitare a locuinţelor pentru recunoaşterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum şi modul de folosire reamenajare sau demolare;
 19. Ordinul Ministerul Economiei şi Infrastructurii nr. 96 din 12.04.2019 pentru aprobarea Catalogului documentelor normative în construcţii. Ediţia I;
 20. Ordinul Ministerul Economiei şi Infrastructurii nr. 208 din 20.08.2019 pentru aprobarea Catalogului documentelor normative în construcţii. Ediţia II;

Pentru a realiza o construcţie în mun. Chişinău, conform legii este necesar de parcurs următorii paşi:

Certificatul de urbanism pentru proiectare este un act cu caracter reglementator, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect.
Certificatul de urbanism nu este altceva decât un act cu caracter informativ şi reglementativ, emis de autoritatea publică locală, la cererea oricărei persoane fizice sau juridice interesate, prin care se aduc la cunoştinţa solicitantului date privind regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural – urbanistic de exploatare a terenurilor şi construcţiilor pentru care a fost solicitat.

 

Certificatul de urbanism se emite de către primarul (viceprimarul) unității administrativ teritoriale pentru construcţii de orice destinaţie şi tip de proprietate.

În cazul unor lucrări de reconstrucție a unei clădiri deja existente:
Cererea proprietarilor, în care se indică locul amplasării imobilului/terenului şi la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:

 1. buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
 2. raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi.

* Expertiza tehnică în construcţii se efectuează prin studii, cercetări, încercări şi evaluări ale situaţiei existente, calcule şi verificări pentru asigurarea unui nivel minim de calitate, prevăzut de Legea privind calitatea în construcţii. Rezultatele investigaţiilor de expertiză, deciziile şi recomandările expertului tehnic atestat se expun în raportul de expertiză, care, prin grija proprietarului, se anexează la Cartea tehnică a construcţiei şi, după caz, se utilizează direct sau în conformitate cu un proiect, elaborat şi aprobat în modul stabilit.

Expertiza tehnică în construcţii (lucrări de construcţii) se efectuează în scopul:

 1. a) evaluării stării tehnice a construcţiilor şi aducerii acestora în conformitate cu cerinţele normative în vigoare;
 2. b) reluării lucrărilor la construcţiile sistate, conservate, abandonate;
 3. c) reconstrucţiei, extinderii şi supraetajării construcţiilor existente;
 4. d) consolidării construcţiilor deformate sau necorespunzătoare cerinţelor normative;
 5. e) reutilării, retehnologizării şi schimbării destinaţiei construcţiilor existente.

Se interzice efectuarea expertizelor tehnice în scopul executării lucrărilor în următoarele cazuri:

 1. a) extinderii balcoanelor şi loggiilor la blocurile locative existente;
 2. b) construcţiei anexelor la blocurile locative existente;
 3. c) extinderii încăperilor locative şi bucătăriilor în blocurile locative din contul balcoanelor şi loggiilor;
 4. d) reamplasării blocurilor sanitare şi a bucătăriilor în blocurile locative;
 5. e) executării saunelor şi bazinelor în blocurile locative şi în subsolurile acestora;
 6. f) ocupării coridoarelor comune, holurilor de la ascensoare şi încăperilor conductelor de gunoi în blocurile locative, precum şi altor părţi ale blocurilor de locuit care constituie proprietate comună;
 7. g) schimbării destinaţiei încăperilor în blocurile locative pentru amplasarea obiectelor interzise de normele de exploatare a locuinţelor;
 8. h) reconstrucţiei sau desfiinţării construcţiilor existente, amplasate în centrul istoric al mun.Chişinău, pentru care prin Hotărîrea Guvernului nr.978 din 2 septembrie 2004 „Privind stabilirea moratoriului la modificarea tramei stradale şi amplasarea construcţiilor în centrul istoric şi în spaţiile verzi ale mun. Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168, art.1158) este stabilit moratoriu.

În cazul lucrărilor de construcție a unei clădiri noi:

Cererea proprietarilor, în care se indică locul amplasării imobilului/terenului şi la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente

 1. buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică).

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului. 

*Documentaţie de urbanism şi amenajare a teritoriului reprezintă planuri de amenajare a teritoriului, planuri urbanistice şi regulamentele aferente, în care se definesc scopurile, mijloacele şi se face etapizarea acţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se oferă soluţii pentru o dezvoltare echilibrată a teritoriilor şi localităţilor, pentru prevenirea şi eliminarea disfuncţionalităţilor.
Documentatiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbana referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele și măsurile de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților.


În mun. Chișinău, există Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău (R.L.U.) aprobat de către Consiliul Municipal Chișinău, care este un instrument de lucru privind modul de zonare a teritoriului oraşului, bazat pe compatibilităţile funcţionale şi densităţile urbane cu scopul de a oferi informaţii utile persoanelor fizice sau juridice privind: 
– condiţiile de amplasare pentru investiţiile solicitate;
– condiţiile privind densitatea acceptată în diferite zone a oraşului;
– condiţiile de ocupare a terenului.
Regulamentul Local de Urbanism îl găsiți aici. 
 
Planul Urbanistic General (P.U.G.) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților ce compun unitatea teritorial-administrativa de bază.
PUG cuprinde analiza și reglementări pentru întreg teritoriul administrativ al unității de baza (suprafețe din intravilan, cât și din extravilan).
Planul Urbanistic General al mun. Chișinău îl găsiți aici.
 
Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, etc.) și asigura corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al localității din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restricții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiata.
Planul Urbanistic Zonal Centru or. Chișinău îl găsiți aici.

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se eliberează în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 
În cazul în care proprietarul s-a adresat către primărie pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, dar primăria nu a eliberat certificatul în termenul de 20 de zile, dar nici nu a refuzat eliberarea acestuia, se consideră că certificatul a fost eliberat în mod automat (aprobare tacită).

Certificatul de urbanism pentru proiectare va cuprinde prescripţii şi elemente privind:

 1. Regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:
  – situarea terenului în intravilan sau în extravilan;
  – dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului şi servituţile care îl grevează;
  – extrasele din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);
  – statutul de monument al imobilului sau al zonei construite în care se solicită proiectarea;
 2. Regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la:
  – folosinţa actuală;
  – reglementările fiscale specifice localităţii sau zonei respective;
 3. Regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la:
  – echiparea cu reţele edilitare (apă, canalizare, electricitate, gazoduct, etc.);
  – caracteristica geotehnică a terenului;
  – lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectului;
  – construcţiile sau reţelele edilitare supuse demolării sau strămutării din zona periculoasă a şantierului;
 4. Regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:
  – destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;
  – capacitatea construcţiei preconizate;
  – dimensiunile şi suprafeţele parcelelor;
  – alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente şi distanţele dintre construcţii şi proprietăţile vecine;
  – înălţimea construcţiei;
  – aspectul construcţiei (expresivitate arhitecturală, echilibru compoziţional, finisaje etc.);
  – circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare;
  – procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);
  – coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);
  – necesitatea prezentării spre aprobare a schiţei de proiect.
  *Explicație P.O.T. și C.U.T – https://www.ideiurbane.ro/despre-pot-si-cut/

Odată cu emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare, primăria va anexa la acesta următoarele documente:

 1.  planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia, conform normativului în construcții, aprobat prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii;
 2.  avizul sanitar, în cazurile stabilite de lege;
 3.  avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în comun cu serviciul de salvatori şi pompieri, în cazurile stabilite de lege;
 4.  avizul expertizei ecologice de stat, în cazurile stabilite de lege, cu excepția cazului în care persoana a obţinut acordul de mediu conform Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
 5.  avizul (prescripţia tehnică) al administratorului drumului, în cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecție a drumului public.

Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezintă durata în care trebuie elaborată documentaţia de proiect, şi care nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului.
La cererea persoanei, termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare poate fi prelungit o singură dată pe un termen de pînă la 12 luni.
Concluzie: maximum 36 luni.

Piese scrise şi desenate care cuprind soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele normative.
Materiale grafice şi părţi scrise, prin care sînt determinate soluţii urbanistice, de sistematizare spaţială, arhitecturale, constructive, tehnologice şi alte soluţii tehnice, precum şi rezultatele calculelor şi argumentării a soluţiilor adoptate, folosite la întocmirea documentaţiei şi prezentate pentru verificare (expertizare) şi aprobare în modul stabilit.
Documentaţia de proiect include: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării  lucrărilor de construcţie.
În baza certificatului de urbanism obţinut, persoana urmează să elaboreze documentaţia de proiect.

Documentaţia de proiect se elaborează de proiectantul general care poate fi organizaţia de proiectare responsabilă pentru executarea completului documentaţiei de proiect în baza contractului încheiat cu un beneficiar şi care deţine, în mod obligatoriu licenţă de elaborare a părţilor documentaţiei de proiect-arhitectura şi rezistenţă, poate implica organizaţiile specializate de proiectare şi de prospecţiuni în calitate de subantreprenori pentru executarea unor lucrări de proiectare sau de prestare a serviciilor.

Administratorul de proiect este numit în funcţie pentru a organiza elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz. Administratorul de proiect este numit proiectantul general pe tot complexul întreprinderii, clădirii şi construcţiei, pe sistematizarea şi edificarea oraşelor, aşezărilor de tip urban şi aşezărilor populate rurale.

Documentaţia de proiect se elaborează în termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare care nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe un termen de până la 12 luni.

Elaborarea proiectelor se efectuează cu respectarea documentelor normative în vigoare, regimului arhitectural-urbanistic şi regimului tehnic, indicate în certificatul de urbanism eliberat de primărie
Elaborarea documentaţiei de proiect se realizează în cazul deţinerii certificatului de urbanism pentru proiectare, în baza contractului, temei tehnice pentru proiectare cu date iniţiale pentru proiectare, anexate la tema tehnică pentru proiectare şi a rezultatelor efectuării prospecţiunilor tehnice, luând în considerare soluţiile adoptate în documentaţia de urbanism.

Pentru elaborarea documentației de proiect este nevoie de:
– actul care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă a bunului/terenului;
– Avizele de racordare la reţelele edilitare (apă, canalizare, gazoduct, energie electrică, termică) care se eliberează gratuit de către furnizori;
– planul de trasare a reţelelor, care se eliberează gratuit de către emitent.

După elaborarea documentaţiei de proiect, aceasta se se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi din cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor.
Nu se supune verificării documentaţia de proiect pentru clădirile de locuit cu un nivel, pentru una sau două familii, şi anexele gospodăreşti ale acestora situate în localităţile rurale, precum şi construcţiile provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 mp.

Sunt în drept să exercite activităţi de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi expertiza tehnică a construcţiilor numai specialiştii atestaţi ca persoane fizice sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul verificării şi expertizării documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi al expertizei tehnice a construcţiilor.

Obligaţia de a prezenta proiectele şi detaliile de execuţie la verificare îi revine proiectantului. Termenele şi modul de prezentare şi, respectiv, de primire a documentelor  verificate se stabilesc de comun acord în contractul dintre verificator şi investitor. Termenele prevăzute sînt, de regulă, colaborate cu cele prevăzute în contractul de proiectare.

ÎS Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor reprezintă organul de stat împuternicit cu verificarea şi expertizarea proiectelor şi construcţiilor.
La fel, există posibilitatea contractării verificatorilor de proiect atestaţi care activează în cadrul companiilor private.
Link: https://mei.gov.md/ro/content/specialisti-atestati

Verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiect pentru obiectivele de construcţie, finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează preponderent de Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.
Verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiect pentru obiectivele de construcţie, finanţate din mijloace private poate fi efectuată de verificatori atestați la alegerea beneficiarului.

Autorizaţie de construire un act, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate.

Autorizaţia de construire se emite de către primarul (sau viceprimarul) unității administrativ-teritoriale pentru construcţii de orice destinaţie şi tip de proprietate.

Autorizaţia de construire se emite în baza cererii proprietarului în care se indică locul amplasării imobilului/terenului. La cerere trebuie anexate următoarele documente:

 • acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit;
 • certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului aprobării tacite;

*Aprobare tacită, are loc atunci când persoana s-a adresat către autoritatea publică locală pentru eliberarea certificatului de urbanism, dar primarul (sau viceprimarul) nu a eliberat certificat în termenul legal, dar nici nu a refuzat eliberarea acestuia, în acest caz se consideră că certificatul a fost eliberat în mod automat; 

 • extrasul din documentaţia de proiect, cuprinzând memoriul explicativ, planul general (plan de situaţie, plan trasare), faţadele, soluţiile cromatice, proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţie. Pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară, fațadele și soluțiile cromatice nu se prezintă în extrasul documentației de proiect;
 • raportul unic de verificare a documentației de proiect pentru construcție, elaborat conform regulamentului aprobat de Guvern;
 • buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul persoanei juridice);
 • contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi proiectant;
 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă sau arhitectură ori în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
 • certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;
 • acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi dacă, din caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfăşura activităţi prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Proprietatea este comună în cazul în care asupra unui bun au drept de proprietate două sau mai multe persoane.
Co-proprietatea poate fi pe cote-păți sau în devălmășie.
Co-proprietatea este pe cote părți, atunci când fiecare coproprietar este proprietarul exclusiv al unei cote-părţi delimitate din bunul comun.
Co-prorpietatea în devălmășie este atunci când dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părţi ideale din bunul comun. Exemplu: Bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei sînt proprietatea lor comună în devălmăşie.

Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii proprietarului.

În cazul în care proprietarul s-a adresat către autoritatea publică locală pentru eliberarea autorizaţiei de construire, dar primarul (sau viceprimarul) nu a eliberat autorizaţia în termen de 30 zile, dar nici nu a refuzat eliberarea acestuia, se consideră că autorizaţia a fost eliberat în mod automat (aprobare tacită).

Autorizaţia de construire va cuprinde date privind:

 1. locul amplasării imobilului/terenului;
 2.  condiţiile speciale de executare a lucrărilor de construcţie;
 3.  instituţia de proiectare;
 4.  termenul de începere a lucrărilor de construcţie;
 5.  durata executării lucrărilor de construcţie.

Emitentul autorizaţiei de construire poate pune condiţii speciale pentru perioada executării lucrărilor autorizate, ce ţin de:

 1.  utilizarea domeniului public (acces în zona şantierului, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, devieri ale circulaţiei auto şi/sau pietonale, executare a unor drumuri provizorii, instalare a unor elemente de publicitate);
 2.  protecţia proprietăţilor din vecinătate;
 3.  protecţia mediului;
 4.  obligativitatea monitorizării şi supravegherii arheologice a lucrărilor de excavare.

Drept temei pentru refuzul de a elibera autorizația de construire servesc următoarele: 

 •  solicitantul nu este proprietarul imobilului/terenului pentru care solicită autorizația de construire sau nu are acordul coproprietarilor;
 • documentația de proiect a fost elaborată cu încălcarea prescripţiilor şi a elementelor stabilite prin certificatul de urbanism pentru proiectare;
 • lipsesc avizele pozitive, stabilite prin certificatul de urbanism și actele normative, care trebuie să însoțească cererea privind solicitarea autorizației de construire.

După obţinerea autorizaţiei de construire, în termen de 10 zile lucrătoare până la începerea lucrărilor autorizate, trebuie de informat Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, prin depunerea unei declaraţii.

În cazul lucrărilor de construcții aferente siturilor arheologice protejate și al zonelor lor de protecție, trebuie de informat suplimentar și Agenția Națională Arheologică. 

*Sit arheologic reprezintă terenuri cu vestigii arheologice care ţin de activitatea  umană din trecut: staţiuni preistorice, aşezări, oraşe, cetăţi, necropole plane, tumuli, sanctuare, mănăstiri, complexe rupestre etc. care a fost sau pot fi investigate științific.

În cazul lucrărilor de construcţii aferente monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, în termen de 10 zile lucrătoare până la începerea lucrărilor, trebuie de informat suplimentar şi Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, la fel prin depunerea unei declaraţii.

În autorizaţia de construcţie este stabilit termenul de începere a lucrărilor de construcţie de până la 6 luni din data eliberării acesteia.
Neânceperea lucrărilor în termenul stabilit prin autorizaţia de construire duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii.
În cazuri motivate, dacă lucrările de construcţie nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării autorizaţiei, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.

Concluzie: lucrările de construcţie pot fi începute în maximum 12 luni de la emiterea autorizaţiei de construcţie.

În cazul în care lucrările de construcţie încep în termenii stabiliţi, autorizaţia de construire se consideră valabilă pentru toată durata executării lucrărilor.
Termenul de valabilitate a autorizației este diferit de termenul de realizare a lucrărilor de construcție.
Durata executării lucrărilor se stabileşte  în autorizaţia de construire în baza proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcţie (care este parte componentă a documentaţiei de proiect elaborată de persoană) şi documentelor normative. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită pe un termen calculat în funcţie de volumul lucrărilor de construcţie executat la momentul solicitării prelungirii şi interesul public.

În cazul în care, pe perioada executării lucrărilor de construcţie, în documentaţia de proiect se operează modificări care pot afecta prescripţiile stabilite în cadrul regimului arhitectural-urbanistic al certificatului de urbanism pentru proiectare (capacitatea construcţiei, alinierea construcţiei faţă de străzile adiacente şi distanţele între construcţii, înălţimea construcţiei, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului), este obligatorie obţinerea unui nou certificat de urbanism pentru proiectare şi a unei noi autorizaţii de construire, cu sistarea necondiţionată a lucrărilor pînă la obţinerea noii autorizaţii.

Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:

 • reparaţii pentru  împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă  nu se modifică forma acestora;
 •  înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tâmplărie interioare  şi exterioare, dacă se  păstrează forma şi dimensiunile golurilor;
 •  lucrări de finisări interioare;
 •  lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
 •  înlocuiri sau reparaţii  ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului  tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
 •  înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
 •  reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
 •  lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infra­structurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;
 •  lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;
 •  instalarea mobilierului urban;
 •  amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
 •  construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.

Recepţia construcţiilor este obligatorie şi constituie certificarea realizării construcţiilor pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentaţia de proiect şi execuţie şi cu alte documente cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.

Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora, se efectuează atât la lucrările noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, modernizări, extinderi) de către comisia de recepţie.

Executantul este dator să notifice investitorul la data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe şantier.

Comisiile de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente acestora vor fi desemnate de către investitor într-o componenţă de cel puţin 5 persoane. În componenţa lor vor fi incluşi reprezentantul investitorului, reprezentantul administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, specialişti cu activităţi în construcţie atestaţi în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009.

La lucrările comisiei va fi prezent, în calitate de executant al lucrărilor de construcţie, reprezentantul executantului (al organizaţiei respective de antrepriză).

Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepţie, ei au calitatea de invitaţi.

Construcțiile executate în lipsa sau cu încălcarea autorizației de construire/documentației de proiect, sau în lipsa certificatului constatator care confirmă aplicarea principiului aprobării tacite se consideră construcții neautorizate.

Agenţia pentru Supraveghere Tehnică constată şi examinează încălcările comise de persoane fizice sau juridice manifestate prin recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale sau exploatarea acesteia fără recepţie. Sunt în drept să constate contravenţii, să încheie procese-verbale şi să aplice sancţiuni şeful şi şeful adjunct al Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, de asemenea şefii şi şefii adjuncţi ai direcţiilor cu funcţii de control, inspectorii principali, inspectorii superiori şi inspectorii din cadrul Agenţiei.

Potrivit art.177 din Codul Contravenţional al RM, încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii manifestată prin recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale sau exploatarea acesteia fără recepţie se sancţionează cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Lucrările cadastrale ce ţin de formarea bunurilor imobile se execută de către organele cadastrale teritoriale şi de către întreprinderi de stat sau private în ale căror state de personal sunt angajaţi ingineri cadastrali certificaţi de către organisme de certificare.

Inginerii cadastrali au dreptul, cu acordul titularului de drept, să intre în interiorul construcţiei, să execute lucrări cadastrale, să întreprindă alte măsuri legate de procedura de formare a bunului imobil.

Înregistrarea dreptului în Registrul de Stat al Bunurilor Imobile
Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil format se efectuează la organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune este situat bunul, după recepţia lucrării de formare a acestuia.
Pentru înregistrarea bunului imobil construit şi a dreptului de proprietate asupra lui se prezintă documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă (superficie, arendă) asupra terenului beneficiarului (investitorului) construcţiei şi documentele ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie. Documentele referitoare la teren nu sînt necesare în cazul în care dreptul asupra terenului a fost deja înregistrat.
Înregistrarea dreptului asupra unei construcţii nefinalizate poate fi efectuată la cererea titularului de drept, în temeiul documentelor ce confirmă dreptul beneficiarului (investitorului) construcţiei asupra terenului, al autorizaţiei pentru construcţie şi al avizului tehnic elaborat de către experţi tehnici atestaţi ce confirmă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţie cu documentaţia de proiect. Pentru construcţiile ce nu cad sub incidenţa Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, se prezintă actul de constatare pe teren privind gradul de executare a construcţiei, întocmit de organul cadastral teritorial şi coordonat cu autoritatea publică locală. Pentru efectuarea tranzacţiilor cu construcţiile nefinalizate, acestea se înregistrează în registrul bunurilor imobile în mod obligatoriu.
După recepţia lucrărilor şi înregistrarea dreptului investitorul devine proprietar.

Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente acestora, atît la lucrările noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, modernizări, extinderi), finanţate din mijloace financiare proprietate privată se efectuează de către investitor (persoană fizică sau juridică) şi executant, prin crearea unei comisii de recepţie în baza unui contract civil.

La recepţie sunt obligaţi să participe proiectantul, dirigintele de şantier şi responsabilul tehnic, fiecare dintre ei va primi câte un exemplar al actului de recepţie. Investitorul poate invita la lucrările de recepţie alte persoane.

La recepţia blocurilor locative ce depăşesc 5 niveluri, în comisiile de recepţie trebuie să participe şi un reprezentant al Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică.

Formarea bunului imobil
După recepţia lucrărilor de construcţie are loc formarea bunului imobil de către specialiştii cadastrali.
După finalizarea lucrărilor de formare a bunului imobil, executantul lucrărilor cadastrale va întocmi documentația cadastrală şi o va prezenta, împreună cu cererea de recepţie, organului cadastral teritorial. 
 În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de recepţie, organul cadastral teritorial va verifica conformitatea documentelor prezentate cu cerințele stabilite în domeniu. În cazul lipsei de conformitate, organul cadastral teritorial va respinge documentația cadastrală, întocmind nota de constatare a divergenţelor. În acest caz, executantul lucrărilor cadastrale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de examinare a cererii de recepţie, va prezenta documentaţia corectată, cu indicarea modificărilor efectuate în temeiul notei de constatare a divergenţelor.
În cazul în care documentaţia prezentată corespunde cerinţelor, organul cadastral teritorial:

 1. recepţionează lucrarea cadastrală;
 2. operează, în modul stabilit, modificări în baza de date grafică;
 3. atribuie bunului imobil format număr cadastral.